جدول ها

جدو قیمت

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی 65 هزار تومان 40 هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت 59 هزار تومان 52 هزار تومان
بهینه سازی 145 هزار تومان 125 هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی 55 هزار تومان 45 هزار تومان
شارژ باتری موبایل 56 هزار تومان تماس بگیرید

جدول معمولی

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی هزار تومان 65 هزار تومان 47
نصب نرم افزار تبلت هزار تومان 77 هزار تومان 59
بهینه سازی هزار تومان 145 هزار تومان 125
نصب نرم افزار موبایل هزار تومان55 هزار تومان40
شارژ گوشی موبایل $75 تماس بگیرید